DATA PROTECTION NOTICE
Lequilibre

INLEIDING
Lequilibre met maatschappelijke zetel te Heusden en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0830200828 hecht veel belang aan een veilige,
transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder
willen wij de gegevens van  onze klanten en lesgevers beschermen tegen onder
meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.
Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking
van uw persoonsgegevens.
Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat
over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van
deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking
zelf.

TOEPASSINGSGEBIED
Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het
algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN
Lequilibre, met maatschappelijke zetel te Heusden en met ondernemingsnummer BE
0880 4632 772, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving
inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

PERSOONSGEGEVENS
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende
persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail-adres, telefoon-en gsm-nummer.
Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt
en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn,
verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van
bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en
verwerking eraan.

VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND
Klantgegevens
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en
contactgegevens, facturatie- en betalingsgegevens van onze klanten.
De doeleinden voor deze verwerkingen
zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding
en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële
informatie.
Naast de gegevens van klanten en personeel verwerken wij ook
persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen
onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen
zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons
gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

DUUR VAN DE VERWERKING
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in
functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij
met u hebben.
Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van
tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd.

RECHTEN
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten
beschikt:
- Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die
wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
- Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste
persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
- Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw
persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder
de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij
kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de
overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor
de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft
verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het
recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te
houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
Overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor
de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
- Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is
gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te
trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over
een andere rechtsgrond beschikken.
- Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de
persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde
beslissingen wordt onderworpen.
U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Lequilibre met
contactgegevens: info@lequilibre.be
Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw
persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze
activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het
mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te
voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren
om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel
erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar
is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct
marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.


TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een
afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing,
wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet
toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Lequilibre  aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte
schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

TOEGANG DOOR DERDEN
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

NOG VRAGEN?
Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met
betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met
Lequilibre op, hetzij per post naar Aelmeersstraat 3 te 9070 Heusden of per e-mail
aan Info@lequilibre.be.